Pear shape aquamarine (2.39 carat)

White gold (14 karat)